Stranica 8.
   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
    rođenja rođenja nestanka nestanka
   
Bajraktarević Mustafa Zaim 1949. Suha 11.07.1995.  
Bajramović Dževad Šemso 1950. Mihaljevići 12.05.1992. Bratunac
Bajramović Fikret Bahrija 1966. Glogova 1992.  
Bajramović Mirsad Hamdija 1962. Mihaljevići 24.03.1993. Baljkovica
Bajramović Nurija Sead 1966. Mihaljevići 14.03.1993. Biljeg
Bajramović Ramiz Šemso 1945. Mihaljevići 08.01.1993. Kravica
Bajramović Senahid Šemso 1942. Mihaljevići 10.05.1992. Bratunac
Bajramović Suad Senahid 1962. Mihaljevići 18.03.1993. Kragivoda
Bajramović Šefik Nurija 1966. Sulice 23.03.1993. Skakavica
Bander Safedin Selman 1955. Bratunac 28.06.1993. Tuzla
Baraković Fikret Bahrija 1966. Glogova 09.05.1992. Glogova
Bašić Hasib Hasan 1959. Pobuđe 11.07.1995.  
Bašić Midhat Adem 1973. Pobuđe 11.07.1995.  
Bašić Samir Salih 1970. Pobuđe 16.05.1993. Buljim
Bašić Šaban Osman 1959. Pobuđe 11.07.1995.  
Bečić Mensur Vehbija 1974. Glogova 11.07.1995.  
Bečić Vehbija lbro 1947. Glogova 11.07.1995.  
Bečić Vehid Vehbija 1970. Glogova 15.12.1992. Kamenica
Bećirović Adil Hamid 1965. Hrnčići 08.11.1992. K. Polje
Bećirović Abdulah lbro 1943. Jagodnja 24.01.1993. Jagodnja
Bećirević Ekrem   1943. Jagodnja 24.01.1993. Jagodnja
Bećirević Šaban Osman 1937. Jagodnja 12.03.1993. Jagodnja
Bećirević Teufik Alija 1964. Jagodnja 11.07.1995.  
Bećirević Zijad Osman 1975. Hrnčići 29.05.1992. Lolići
Bećirović Džemail   1952. Podčauš 11.07.1995.  
Bećirović Džemail Ahmet 1954. Hrnčići 11.07.1995.  
Bećirović lbro lbrahim 1969. Hrnčići 29.05.1992. Lolići
Bećirović Meho Mehmed 1953. Podčauš 11.07.1995.  
Bećirević Munib Mujo 1955. Jagodnja 11.07.1995.  
Bećirović Nazif lsmet 1956. Hrnčići 29.05.1992. Banjevići
Bećirović Nurudin Šahin 1973. Pobuđe 12.04.1993. Srebrenica
Bećirović Omcr Alija 1967. Jagodnja 11.07.1995.  
Bećirović Omer Meho 1954. Hrnčići 11.07.1995.  
Beganović Abdulah Abdurahman 1966. Glogova 07.07.1992. Lamešac
Beganović Džemail lbro 1967. Glogova 08.07.1993. Srebrenica
Beganović Ekrem Nurif   Glogova 11.07.1995.  
Beganović Fehim Huso 1964. Glogova 11.07.1995.  
Beganović Hasan Mujo 1946. Glogova 11.07.1995.  
Beganović Hazim Hasan 1974. Glogova 11.07.1995.  
Beganović lbro lbrahim 1946. Glogova 11.07.1995.  
Beganović lzet Muharem 1957. Glogova 11.07.1995.  
Beganović Jasmin lzet 1969. Zalužje 11.07.1995.  
Beganović Mujo Kadrija 1966. Glogova 11.07.1995.  
Beganović Mujo Nurif 1954. Glogova 30.01.1993. Gostilj
Beganović Munib Nurif 1956. Glogova 11.07.1995.  
Beganović Ramo Nurif   Glogova 11.07.1995.  
 
   

Komentariši