Stranica 6.
   
 
Prezime i ime Ime oca God. Mjesto Datum pogibije ili Mjesto pogibije ili
    rođenja rođenja nestanka nestanka
   
Alić Suad Šaban 1976. Jagodnja 14.04.1993. Srebrenica
Alić Sufret Ragib 1964. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Taib Šahin 1970. Biljača 03.10.1992. Biljača
Alić Vahdet Ibrahim 1969. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Vasvija Himzo 1975. Jagodnja 1992.  
Alić Zaim Ismet 1968. Orlica 11.07.1995.  
Alić Šaban Alija 1950. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Šefik Nezir 1949. Zapolje 11.07.1995.  
Alić Šukrija Alija 1943. Jagodnja 11.07.1995.  
Alić Zajko Sabrija 1961. Voljavica 11.07.1995.  
Aljić Nermin Šaban 1976. Bratunac 11.07.1995.  
Aljić Šaban Ramo 1948. Bratunac 11.07.1995.  
Aljkanović Aljo Osman 1952. Voljavica 11.07.1995.  
Aljkanović Osman Alija   Voljavica 11.07.1995.  
Aljkanović Sejdalija Osman 1964. Voljavica 11.07.1995.  
Arifović Husein Redžo   Hranča 11.07.1995.  
Arifović Huso Redžo 1972. Hrnčići 11.07.1995.  
Arifović Mevludin Zulfer 1965. Hranča 11.07.1995.  
Arifović Redžo Husein 1951. Hranča 10.05.1992. Bratunac
Arnautović Mevludin Mešo 1959. Zapolje 11.07.1995.  
Atanović Bajro Bekto 1971. Zapolje 11.07.1995.  
Atić Sead Senahid 1972. Bratunac 11.07.1995.  
Avdagić Smajil Suljo   N. Kasaba 17.02.1993. Pobuđe
Avdagić Zuhdija Suljo 1945. N. Kasaba 11.07.1995.  
Avdić Abid Selman 1960. Suha 11.05.1992. Bratunac
Avdić Abida Bego 1933. Suha 1992.  
Avdić Adem Redžo 1948. Podčauš 11.07.1995.  
Avdić Adem Uzeir 1927. Pobuđe 11.07.1995.  
Avdić Alija Osman 1932. Pobuđe 11.07.1995.  
Avdić Alija Hakija 1938. Pobuđe 11.07.1995.  
Avdić Avdulah Šaban 1939. Pobuđe 11.07.1995.  
Avdić Avdulah Salko 1943. Pervani 11.07.1995.  
Avdić Avdulah Zajko 1940. Pervani 11.07.1995.  
Avdić Azem Uzeir 1927. Pobuđe 11.07.1995.  
Avdić Dževad Juso 1961. Podčauš 11.07.1995.  
Avdić Esed Abid 1944. Voljavica 11.07.1995.  
Avdić Fahro Mahmut 1974. Joševa 11.03.1993. Joševa
Avdić Fuad Ragib 1973. Podčauš 11.07.1995.  
Avdić Hamdija Hamed 1965. Voljavica 20.09.1994. Srebrenica
Avdić Husein Mustafa 1955. Pervani 11.07.1995.  
Avdić Ibrahim Salih 1941. Joševa 11.07.1995.  
Avdić Ibro Adem 1958. Pobuđe 24.12.1992. Pobuđe
Avdić Idriz Zajko 1938. Glogova 11.07.1995.  
Avdić Ismet Ahmet 1941. Joševa 26.12.1992. Joševa
Avdić Ismet Zahir 1948. Biljača 11.07.1995.  
Avdić Kadir Ibrahim 1974. Joševa 11.07.1995.  
 
   

Komentariši